E – Environmental

Oblast zahrnuje ekologickou udržitelnost a vliv podnikání na životní prostředí. Zahrnuje opatření k ochraně životního prostředí, snižování emisí skleníkových plynů, udržitelné využívání přírodních zdrojů a ochranu biodiverzity. Naše společnost přijala opatření, díky kterým minimalizuje negativní dopad na životní prostředí a přispívá k její ochraně. 

Odpovědnost vůči životnímu prostředí

Věříme, že odpovědné chování vůči planetě není pouze závazkem, ale nezbytností. Jsme přesvědčeni, že ochrana a udržitelnost životního prostředí jsou zásadní pro budoucnost nás a naší planety. Neomezujeme se pouze na dodržování environmentálních norem, ale aktivně usilujeme o snižování svého ekologického otisku a přispíváme k celkovému zlepšení stavu životního prostředí. Pojďte s námi nahlédnout, jakým způsobem snižujeme dopad na životní prostředí. V TARTu se snažíme optimalizovat výrobní procesy tak, abychom nezneužívali přírodních zdrojů, které nám byly naděleny.

Dekarbonizace

Změna klimatu a její negativní vliv na životní prostředí jsou v dnešní společnosti stále větším problémem. Evropský Green Deal je balíček politických iniciativ, jehož cílem je nastartovat EU na cestě k ekologickému přechodu s konečným cílem dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. K přeměně EU na společnost, v jejímž čele stojí moderní a konkurenceschopná ekonomika, je zapotřebí holistický přístup napříč průmyslovými odvětvími.


V TARTu jsme se vydali na cestu k uhlíkově neutrální budoucnosti. Abychom v procesu dekarbonizace uspěli, analyzovali jsme každodenní život v naší společnosti a dospěli jsme k ukazatelům, které nejvíce přispívají k emisím uhlíku. V reakci na to jsme si stanovili určité kroky a cíle, abychom snížili naši uhlíkovou stopu.


Cirkularita

Cirkulární ekonomika v obalovém průmyslu představuje inovativní a udržitelný přístup k výrobě, používání a zpracování obalů. Namísto tradiční lineární ekonomiky, kde jsou produkty vyráběny, použity a nakonec odstraněny jako odpad, se cirkulární model zaměřuje na minimalizaci odpadu a maximalizaci zdrojové efektivity.


Obaly vyrábíme tak, aby byly co nejvíce recyklovatelné, opakovaně použitelné a šetrné k přírodním zdrojům. Pro využití vedlejších produktů vzniklých při výrobě kartonových výrobků jsme pořídili novou technologii na výrobu nasávané kartonáže. Díky tomu jsme schopni veškerý zbylý materiál z výroby kartonů použít do nových výrobků.


Zároveň jsme investovali do recyklační linky na zpracování odpadu z výroby polytetylenových folií. Při produkci plastových folií vzniká vedlejší produkt v podobě odřezků, z nájezdu technologie, apod. Namísto, aby tyto vedlejší produkty končily jako odpad, jsme schopni je znovu zpracovat k výrobě naší nové produktové řady ReProtect s definovaným obsahem recyklátu.Nic po vás nezbyde

Naši zákazníci si mohou v našem sortimentu vybrat z široké škály obalových řešení. Jedním z řešení je i produktová řada Envira®, která je plně kompostovatelná a vyráběna ze škrobu z obnovitelných zdrojů. Tento typ obalů zabraňuje zbytečnému plýtvání surovinami a snižuje objem odpadu. Jakmile poslouží svému účelu, obaly se rozloží v kompostu přirozeným způsobem, což minimalizuje negativní dopad na životní prostředí. Materiál se rozloží na biomasu a stává se součástí kompostu. 


Kompostovatelné obaly jsou šetrné k životnímu prostředí a podporují cyklus obnovitelných materiálů, což přispívá k celkové udržitelnosti. Výběrem těchto produktů dává zákazník najevo, že má zájem o ekologickou odpovědnost a chce přispívat k zachování naší planety pro budoucí generace. 


Bee index

Představujeme naši Včelku (angl. Bee). Včely jsou jedním z nejlepších indikátorů fungující diverzifikace a ekologického přístupu člověka k přírodě. Na oba tyto přístupy klademe silný důraz. Proto jsme zavedli symbol včely, tzv. "Bee index"


Pomocí něj vyjadřujeme schopnost využití základních a celosvětově uznávaných principů pro udržitelnost obalů, tzv. 6R's: Replace, Reduce, Reuse, Recycle, Rot, Repair (náhrada, snížení, znovupoužití, recyklace, přeměna, oprava) pro dané varianty obalů. S Bee indexem se budete setkávat v našich prezentačních materiálech, ale i ve společných diskuzích při hledání optimálního obalového řešení. 


Věříme, že naše Včelka vám usnadní rychlou orientaci v možnostech obalů z pohledu jejich udržitelnosti podle principů 6R's. 


Investice do technologií

Technologický pokrok nám svědčí, a proto pravidelně investujeme do technologií, které nám umožňují vyrábět udržitelněji. Nové technologie nám dovolují snižovat spotřebu energií i surovin. Jejich uhlíková stopa je nižší, čímž nastane i snížení CO2 emisí výrobků. 


S pomocí inovativních recyklačních technologií jsme schopni vyrábět produkty z recyklovaného materiálu, snižovat spotřebu primárních surovin a produkci odpadů. Celkově lze říci, že nové technologie nám umožňují snižovat environmentální dopad našich činností a zároveň i splňovat stále přísnější regulační požadavky. 


Jsou důležitou součástí budoucnosti udržitelného podnikání a zároveň jsou zodpovědné vůči planetě a společnosti.