Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se TART, s.r.o., Vinohradská 366/91, 618 00 Brno, IČO: 46901876 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů: 

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“);
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti https://www.tart.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

Jaké osobní údaje společnost zpracovává

Společnost o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:

 1. Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte

 2. Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e- mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také [při soutěžích], [vložením recenze produktu či služby], [rezervací místa na školení] či [zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.

  Výše uvedené Osobní údaje bude Společnost zpracovávat za účelem:

  1. poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem;
  2. v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu;
  3. pokud jste nový zákazník, bude Vám Společnost zasílat obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb pouze v případě, že jste k tomu Společnosti dali výslovný souhlas;
  4. posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.

 3. Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama

Při návštěvě našich Webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.

Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou být předávány [v rámci skupiny [●], tj. propojeným osobám Společnosti;] a třetím osobám („Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 1. externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;
 2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
 3. poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností;
 4. správci Webových stránek.

Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji;
 2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

Délka uchovávání Osobních údajů

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Společnost tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

Cookies

Politika použití souborů cookies společnosti TART popisuje, co jsou soubory cookies, jak fungují a jak je používáme na těchto webových stránkách.

1. Všeobecné informace

Cookies jsou malé soubory složené z čísel a písmen, které se ukládají do počítače uživatele, když načte webovou stránku. Často se používají k zajištění fungování webových stránek nebo ke zkvalitnění jejich fungování a poskytují informace majitelům webové stránky.

Některé funkce webové stránky (například sdílení obsahu na sociálních sítích, přehrávání videí apod.) využívají služby poskytované webovými stránkami třetích stran. Tyto prvky si ukládají cookies, které webovým stránkám umožňují sledovat pohyb Uživatele. Tato cookies se ukládají pouze v případě, že s tím Uživatel poskytne svůj souhlas.

Uživatel se může seznámit s povahou cookies používaných na webové stránce, přijímat je nebo je odmítat.

Pokud se Uživatel rozhodne nestahovat si cookies, nemusejí být některé funkce nebo služby webové stránky Uživateli k dispozici.


2. Cookies používané na těchto webových stránkách a jejich účel

Na těchto webových stránkách se používají následující cookies pro následující účely: jde o „session” cookies a „trvalá“ cookies.

Session cookies vás budou sledovat po dobu vašeho pohybu po webových stránkách. Z vašeho počítače budou vymazány, jakmile zavřete prohlížeč.

Používáme také trvalá cookies, které se uloží ve vašem počítači, dokud je nevymažete nebo dokud nenastane datum, k němuž má vypršet jejich platnost.

Používáme rovněž cookies třetích stran, například Google Analytics, a to k analyzování, jak jsou naše webové stránky využívány. Google Analytics generuje statistické a další údaje o využívání webových stránek prostřednictvím cookies, která se ukládají do počítače uživatele. Údaje generované o našich webových stránkách se používají k vytváření reportů o využívání stránek. Google si tyto údaje ukládá. Politika ochrany soukromí společnosti Google je k dispozici na stránce: http://www.google.com/privacypolicy.html.


3. Jak změnit nastavení souborů cookies ve svém prohlížeči? 

Uživatelé mají možnost v nastavení svého prohlížeče zablokovat ukládání cookies, vymazat stávající cookies a změnit dobu, po kterou jsou cookies uložena v jejich počítači (obvykle volbou možnosti „Nástroje“ nebo „Možnosti“ / „Ochrana soukromí“ nebo „Zachování důvěrnosti“). Tento krok však bude mít vliv na komfort užívání webových stránek. Systematické vypínání souborů cookies v prohlížeči Uživateli zabrání v možnosti využívat některé služby nebo funkce, které poskytuje společnost ANTALIS, nepředstavuje však pro Uživatele ztrátu a Uživateli nevzniká v této souvislosti nárok na jakékoliv odškodnění.


3. Právní upozornění

Uživatele upozorňujeme, že systematické vypínání cookies v prohlížeči nebo vymazání uložených souborů cookies z prohlížeče ovlivní komfort používání webových stránek a zabrání Uživateli ve využívání některých služeb nebo funkcí, které webové stránky poskytují, nebo jejich využití omezí. Uživatel nemá v důsledku toho nárok na jakoukoliv náhradu škody ze strany společnosti TART.

Většina prohlížečů uživatelům umožňuje cookies odmítnout, některé prohlížeče však umožňují pouze odmítnutí cookies třetích stran.

V Internet Exploreru můžete například odmítnout všechna cookies, a to kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Soukromí“ a nastavením posuvného tlačítka u „Zablokovat všechna cookies“. Zablokování všech cookies však bude mít při užívání mnoha webových stránek negativní důsledky.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Společností Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info.cz@tart.eu

TART, s.r.o.

Vinohradská 366/91, 618 00 Brno

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.